Graf. Chemik Police

Na podstawie: § 15 ust. 1 statutu KP „Chemik POLICE” - Zarząd KP „Chemik POLICE” podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego, Sprawozdawczo-Wyborczego, Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KP „Chemik POLICE” w dniu 17.09.2020 roku o godz. 17:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KP „Chemik POLICE”.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KP „Chemik POLICE” za rok 2019”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Zarządu KP „Chemik POLICE” za rok 2019”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019”.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

11. Wybór Prezesa Zarządu KP „Chemik POLICE”.

12. Wybór Zarządu KP „Chemik POLICE”.

13. Wybór Komisji Rewizyjnej.

14. Wybór 2 delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z § 28 ust. 2 statutu ZZPN.

15. Dyskusja

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, drugi termin wyznaczony został na godzinę 1715 dnia 17.09.2020 r.
Obrady odbędą się w „sali tradycji”, w hali sportowej OSiR przy ul. Siedleckiej 2b w Policach.

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
  PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU