Fot. Ariel Szydłowski

Zgodnie z Uchwałą nr 06/2024 Zarządu KP „Chemik POLICE” z dnia 14.06.2022 r., niniejszym, na podstawie §15 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Klub Piłkarski „Chemik POLICE”, zwołuję na dzień 18.06.2024 roku, na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski ,,Chemik POLICE”.

W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, drugi termin wyznaczony został na godzinę 17:15 dnia 18.06.2024 roku. Obrady odbędą się w „sali tradycji” w hali sportowej OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2 B.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KP „Chemik POLICE”.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
  KP „Chemik POLICE” za rok 2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Zarządu
  KP „Chemik POLICE” za rok 2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej
  za rok 2023.
 11. Wybór Prezesa Zarządu KP „Chemik POLICE”.
 12. Wybór Zarządu KP „Chemik POLICE”.
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 14. Dyskusja
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu KP „Chemik POLICE”

Przemysław Korotkiewicz

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
   

 

     
  SPONSOR KLUBU  
 

PARTNER MEDYCZNY