Graf. Klub

Zgodnie z Uchwałą nr 04/2022 Zarządu KP „Chemik POLICE” z dnia 15.06.2022 r., niniejszym, na podstawie §15 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Klub Piłkarski „Chemik POLICE”, zwołuję na dzień 30.06.2022 roku, na godzinę 18:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski ,,Chemik POLICE”.

W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, drugi termin wyznaczony został na godzinę 18:15 dnia 30.06.2022 roku. Obrady odbędą się w „sali tradycji” w hali sportowej OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2 B.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KP „Chemik POLICE”.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
  KP „Chemik POLICE” za rok 2021”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Zarządu
  KP „Chemik POLICE” za rok 2021”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej
  za rok 2021.
 11. Wybór Prezesa Zarządu KP „Chemik POLICE”.
 12. Wybór Zarządu KP „Chemik POLICE”.
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 14. Dyskusja
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu KP „Chemik POLICE”

Przemysław Korotkiewicz

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU