Graf. Chemik Police

Zgodnie z Uchwałą Zarządu KP „Chemik POLICE” z dnia 10.09.2021 r., niniejszym, na podstawie §15 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Klub Piłkarski „Chemik POLICE”, zwołuję na dzień 29.09.2021 roku na godzinę 18:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski ,,Chemik POLICE”. Obrady odbędą się w „sali tradycji” w hali sportowej OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2 B.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KP „Chemik POLICE”.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
  KP „Chemik POLICE” za rok 2020”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Zarządu
  KP „Chemik POLICE” za rok 2020”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020”.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Dyskusja
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu KP „Chemik POLICE”

Przemysław Korotkiewicz

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU